Térítési díjfizetés

Térítési díjfizetés

 

A szülőknek bölcsődében igénybevett szolgáltatásért személyi térítési díjat kell fizetniük. A térítési díj befizetése az igénybevétel hónapjának első napjaiban, a falitáblán kihirdetett időpontokban, a tagintézményekben történik készpénzes formában. Hiányzás esetén, telefonon vagy személyesen, reggel 8.30 óráig beérkező bejelentés alapján lehet lemondani a következő napi étkezést és jelezni kell az újbóli igénybevétel időpontját is. A lemondott étkezési napok díját a következő havi befizetésnél tudjuk jóváírni.

 

Gondozási díj:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/ 2012. (II.23.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendelkezett a bölcsődében fizetendő gondozási díjról.
 

A gondozási díj az intézmény nyitvatartási napjai számához igazodva 150,- Ft/fő.

A gondozási díjat az étkezési díj befizetésével egyidőben, előre kell kifizetni.
 

A gyermekvédelmi törvény alapján a gondozási díj fizetése alól mentességet élveznek az alábbi gyermekek:
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
 • a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
 • a három- vagy többgyermekes család gyermeke,
 • az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek.
A gondozási díjfizetés alóli mentességhez be kell nyújtani az alábbi bizonyító erejű dokumentumokat:
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a jegyzői határozatot, az RGYK megállapításáról,
 • a tartósan beteg gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozatot vagy a szakorvosi igazolást a tartós betegségről,
 • fogyatékos gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét,
 • a három- vagy többgyermekes család gyermekének a Magyar Államkincstár által kiadott hatósági bizonyítványt a családi pótlék folyósításáról,
 • az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetén a megalapozó hatósági döntést.
 • jövedelemnyilatkozatot, amennyiben a fenti kategóriákba nem tartozván alacsony jövedelem alapján kéri a szülő a gondozási díj alóli mentességet. (Az a család mentesülhet a gondozási díj egésze vagy annak bizonyos százaléka alól, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem 25%-át meghaladná a személyi térítési díj megállapított összege.)

Normatív  kedvezmény:

 


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a gyermekétkeztetés során normatív kedvezményként ingyenes étkezést kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után, ha
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy nevelésbe vették.
A felvételi eljárás során a bölcsődékben kapott "Nyilatkozat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén" címet viselő dokumentumot kell kitölteni a szülőknek a kedvezmény érvényesítéséhez, melynek kitöltését útmutató segíti. Az étkezési kedvezmény érvényesítéséhez e nyilatkozaton kívül semmilyen egyéb igazoló dokumentumot nem kell a szülőknek benyújtania.

Vissza